Slownik Geograficzny

One of the things you need to do once you track down the origin of your Polish ancestors, is to search for an entry for the location in the Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (or Geographic Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries.)

According to a description of it on the “Genealogy of Halychyna/Eastern Galicia” website:

This massive collection took over 20 years to publish all 15 volumes. [15 volumes. 1880-1902.]  The gazetteer was published when officially there was no Poland in existence. From 1772 to 1918, Poland was dominated by three empires: Austria (later known as Austria-Hungary), Russia and Prussia. The gazetteer contains a great wealth of information on cities, towns, and villages, as well as mountains, rivers, and other geographic points of interest in the lands that were once a part of the old Kingdom of Poland.

When I searched for the location that I was pretty positive was the origin location of my ZALEWSKI and LINDNER ancestors, Gottschalk or Goczałki, there were a few entries. But, after some searching I think I narrowed it down to one entry. The entry is located in Volume 2, Page 755 under Goczałkowo. You can use the online search engine to find an entry, though you do need to install a document viewer plugin, but it works nicely.

The book gives amazingly detailed descriptions of even the smallest towns.

Here is the (somewhat) original entry in the dictionary for Goczałkowo. There may have been some mistakes when they translated the characters in the book into electronic format.

Goczalkowo al. Goczalki, niem. Gottschalk, ryc. dobra, pow. grudziaski, na bitym trakcie grudziasko-biskupskim, okolo 1 mile od m. Lasina i 1 mile od Biskupca, gdzie jest stacya kolei zel. torunsko-wystruckiej. Obejmuje obszaru ziemi mr. 3100, budyn. 23, dom. mieszk. 9, katol. 90, ewang. 96. Parafia Swiete, szkola w miejscu, poczta Lasin. G. lezalo w dawniejszej Pomezanii, na samem pograniczu z ziemia chelminska. Nazwe wzielo zapewne od niemieckiego posiadacza albo raczej soltysa Gotschalk, dlaczego sie tez po niem. „Gotschalksdorf” zowie. Nalezalo do obwodu dawniejszego czyli starostwa prabuckiego (Riesenburg) w Prusach ksiazecych. W XYI wieku posiadali te wies Czarlinsey. R. 1543 ksiaze pruski Albrecht wystawia nowy przywilej na G. trzem siostrom Czarlinskim (niem. Scherlinski) Annie, Urszuli i Elzbiecie, jaki ojciec ich zmarly Tomasz (Thomassen) posiadal, ale w ostatniej wojnie mu zaginal. G. (Gottsehalksdorff) mialo wtedy wlók 30, a obok niego zaraz drugie dobra, zwane po niem. „Wrozelsdorff”, liczyly wlók 12 i takze do nich nalezaly. Pomimo ze G. w Pomezanii lezalo, w granicach zlutrzalego ksiecia pruskiego, mieszkancy tutejsi dlugo jeszcze pozostali polscy. Jakoz r. 1601 zachodzi Pawel Stucki z G. R. 1619 Jan Goczalkowski odstepuje swój dzial w G. Rafalowi Goczalkowskiemu. Okolo r. 1629 zachodza posiadacze tutejsi szlachta: Maciej i Rafal Goczalkowski i Bartosz Jaromierski. R. 1667 znajdowalo siewG. 5 osobnych udzialów, które szlachta drobna posiadala. R. 1720 istnialo jeszcze jak dawniej kilka udzialów. Wtedy zaczal bogatszy niemiec Aleksander Fryderyk Becker, korzystajac z nieszczesliwych czasów, mniejsze czastki skupowac. R. 1721 odkupil wlók 14, które do Tymawy byly przylaczone, od Ernesta von Taube, r. 1722 wlók 7 od Adama Kosickiego, r. 1740 nabyl prawem zastawnem wlók 21 i to folw. Gotlibkowo i Worzelsdorf (które do Gr. nalezaly) za zl. 6000 na lat 40. W ten sposób posiadal razem wlók 42. Po smierci Aleksandra Fryder. Beckera odziedziczyla te dobra córka jego zamezna majorowa Buchholz. R. 1770 nabyl je syn Rafal Bucliholz porucznik pruski za tal. 10666. R. 1780 jest posiadaczem kapitan Jan Karol Borek, r. 1786 kapitan Ferdynand von Pfórtner, r. 1794 dworzanin królewski i radca legacyjny Otto Graf von Keyserling, r. 1797 vonHippel, do którego i lisnowskie dobra nalezaly. R. 1836 nabyl G. droga subbasty August Teodcr von Peterson, a od niego zas kupil G. i Dohnastiidt r. 1841 za tal. 53300 freiherr Hugo Maksymilian Fryderyk von Biumenthal. Ob. Frolich “Geschichte des Graudenzer Kreises” 82.

Got that? Easy, huh? Well, I ran it through Google Translate to at least get a better idea of what they were talking about and got this. It also includes a few tweaks by me based on translation guides. It doesn’t flow very well, but if you scan it over, a lot of it makes sense.

Goczalkowo also called Goczalki (in German, Gottschalk), a private noble village in the Grudziaski district on the beaten path from Grudziasko to Biskupskim, about 1 mile from the township and Lasin Biskupiec 1 mile from where the railway station zelazny Torunsko-Wystruckiej. This includes 3,100 morgs [morg = 1.2 acres] of land area, 23 buildings, 9 inhabitant houses, 90 Catholics, 96 Evangelists. Parish of the Holy, the school site, post office Lasin. G. Pomezanii lay in the earlier, on same token, the border with Chelmno. Probably took the name of the holder of a German mayor Gotschalk or rather, why have you also after the German “Gotschalksdorf” eccentric. Formerly belonged to the circuit or county Prabuckiego (Riesenburg) in Ducal Prussia.

In the sixteenth century, the village had Czarlinsey. In 1543, Duke Albrecht of Prussia issued a new privilege on the three Sisters of Czarlinskim Goczalkowo (German Scherlinski) Anna, Ursula, Elizabeth, which their deceased father, Thomas (Thomassen) has any, but in the last war it missing. Goczalkowo (Gottsehalksdorff) was then fibers 30, and next to him just the second right, is called in German: “Wrozelsdorff”, consisted of fibers 12 and also belonged to them. Despite the fact that Goczalkowo Pomezanii was lying within the limits zlutrzalego Prince of Prussia, the local residents Polish remained much longer. In fact, there was Paul Stucki in Goczalkowo in 1601.

In 1619 Jan Goczalkowski waives his department in Mr challenged Rafael Goczalkowskiemu. Around 1629, the place holders of the local gentry: Matthew and Rafael Goczalkowski and Bartosz Jaromierski. In 1667 Goczalkowo sowing was located five separate shares, which had had a minor nobility. In 1720 as formerly existed even a few shares. Then began a richer German Alexander Frederick Becker, taking advantage of the unfortunate times, by buying the smaller parcels. In 1721 redeem fiber 14, which were attached to Tymawy from Ernest von Taube, 1722, the fiber 7 from Adam Kosickiego, in 1740 acquired the rights fiber bonds 21 and is manoral. Gotlibkowo and Worzelsdorf (which belonged to the Group) for ships. 6000 40s In this way the organization had the 42nd time the fiber Following the death of Alexander Fryder. Becker inherited the the good his daughter married the major’s wife Buchholz. In 1770 it has acquired the son of a Prussian Lieutenant Rafael Bucliholz ??for thallium. 10666. In 1780 is the holder of Captain John Charles Borek, the 1786 captain Ferdinand von Pfortner, 1794 a royal courtier and advisor legacyjny Otto Graf von Keyserling, 1797 vonHippel, to which belonged and lisnowskie the good. In 1836 Goczalkowo has acquired the road subbasty Teodcr August von Peterson, and from him while he bought the Goczalkowo and Dohnastiidt 1841 for thallium. 53300 Hugo Maximilian Freiherr Friedrich von Biumenthal. Ob. Frolich, “Geschichte des Kreises Graudenzer”82

Sadly, I had another version that I was fixing by hand based on other translations by people such as Al from Al’s Polish-American Genealogy and other translation guides online, but I think I lost it. I was pretty sure I saved it, but I guess not. I didn’t do too much with it, so it’s not a huge deal.

I have more work to do on getting this translated better. It’ll give me something to do while I wait for the microfilms for the area to arrive at my local Family History Library.

About Brian Zalewski

I started genealogy research about mid-1999. My grandfather had passed away in April of that year. Since then I’ve done a lot of research not only for myself, but for friends and other relatives. In 2006, I married the love of my life, Darcy, and welcomed the birth of our daughter, Aerissa Jean, in 2010 and our son, Xander Lee, in 2012. I can’t wait to tell them stories about all of their ancestors.

Additional Resources

A Featured Post

SNGF: Your All-time Favorite Song

Randy Seaver at Genea-Musings posted his Saturday Night Genealogy Fun and I’m going to do it on a Monday. Why? Because I can. 1. What is your all-time favorite song? Yep, number 1. It’s hard to choose sometimes. If you made your favorite all-time Top 40 music selections, what would be #1? 2. Tell us […]

Comments

  1. Send it to Monika.

  2. I can try, but it’s not true Polish. There are a lot of old and no longer used words and places in it, plus a lot of it depends on how it’s used. The translation guides are very helpful.brianjz